สะพานแขวนแม่กวง

สะพานแขวนแม่กวง

     เป็นสะพานแขวนข้ามช่องแคบของร่องน้ำภายในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา บริเวณบ้านป่าสักงาม ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผลสืบเนื่องจากประชาชนบ้านป่าสักงาม ประสบปัญหาการเดินทางหลังจากการสร้างเขื่อน ทำให้น้ำเปลี่ยนทิศทางการไหลผ่านมายังเส้นทางที่ประชาชนบ้านป่าสักงามใช้เดินทางไปยังตัวอำเภอดอยสะเก็ด ซึ่งเดิมมีระยะทางเพียง 5 กิโลเมตร แต่เมื่อมีการสร้างเขื่อน น้ำในเขื่อนได้ปิดเส้นทางการสัญจร จนไม่สามารถเดินทางในเส้นทางดังกล่าวได้ ต้องเปลี่ยนไปใช้เส้นทางสายเชียงใหม่-พร้าว ผ่านอำเภอแม่แตง อำเภอสันทราย โดยมีระยะทางกว่า 90 กิโลเมตร กว่าจะมาถึงตัวอำเภอดอยสะเก็ด

     ด้วยระทางที่ไกลเกิน ทำให้เกิดความล่าช้าและความยากลำบาก ดังนั้นชาวบ้านบ้านป่าสักงาม จึงเปลี่ยนมาใช้การโดยสารทางเรือแทน โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา ที่มาเรียนในตัวอำเภอดอยสะเก็ด และในตัวเมืองเชียงใหม่ ประสบปัญหาการเดินทางจากเรือที่มีจำนวนจำกัด ซึ่งไปกลับวันละ 1 เที่ยวเท่านั้น

     ซึ่งหากเกิดกรณีฉุกเฉินต้องใช้เส้นทางรถยนต์เพียงอย่างเดียว ประชาชนบ้านป่าสักงาม จึงร้องขอไปยังองคมนตรี พณ.พลากร สุวรรณรัตน์ และได้สั่งการให้ อบจ.เชียงใหม่ จัดหางบประมาณในการก่อสร้าง แต่ประสบปัญหาเชิงพื้นที่เนื่องจากบริเวณก่อสร้างเป็นช่องแคบหุบเหวลึก จึงไม่สามารถก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่มีความยาวกว่า 120 เมตรได้ ซึ่งต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก

     ทาง อบจ. เชียงใหม่ จึงได้นำนวัตกรรมการก่อสร้าง "สะพานแขวน" ความยาว 166 เมตร ช่วงเดียว โครงสร้างพื้นเป็นโครงเหล็กถัก พื้นเป็นเหล็กลายตีนไก่ รถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะบรรทุก 1 ตันสามารถวิ่งข้ามได้ เมื่อก่อสร้างจนแล้วเสร็จ ทาง อบจ.เชียงใหม่ ได้จัดพิธีทำบุญสะพานแขวนแม่กวง ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณเชิงสะพานแขวนข้ามช่องแคบเขื่อนแม่กวงอุดมธารา-บ้านป่าสักงาม เพื่อให้ราษฎรบ้านป่าสักงามสามารถเดินทางมาติดต่อราชการที่ตัวอำเภอดอยสะเก็ด โรงเรียน โรงพยาบาล และสถานที่ต่างๆได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงนักท่องเที่ยวสามารถใช้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง เพราะสะพานแขวนแม่กวงเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สวยงามของอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ที่สามารถชมวิวเป็นมุมกว้างได้ 360 องศา และเป็นสะพานแขวนแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย 

 
Visitors: 27,203